572 868 774, 22 633 05 81

w

warszawa.borczewski@komornik.pl

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Wnioski i oświadczenia

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego

Wnioski

Wnioski i oświadczenia do pobrania

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wnioski do pobrania – w przygotowaniu

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.